KOMİSYON UZMAN ÇAĞRISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile, AB ile aramızda tesis edilen mevcut tıbbi mevzuatı  (93/42/AET, 90/385/AET, 98/79/AT ) olan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında ( In Vitro ) Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği’yle uyumlaştırıldığı ve doğrultuda uygulandığı belirtilmektedir.

 İlgili mevzuatın uygulanmasında AB Komisyonu’na gerekli bilimsel, teknik ve klinik görüş ve tavsiyelerde bulunmak üzere uzman heyetlerin kurulması gerekliliği doğmuştur. Komisyon, bünyesinde oluşturacağı uzman heyetler için çağrı açmış ve https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-expert-panels-medical-devices-and-vitro-diagnostic-medical-devices_en adresinde yayınlanmıştır. Katılmak isteyen üyelerimiz bu adresten 10.11.2019 tarihine kadar başvurularını yapabileceklerdir.

 Gereğini bilgilerinize sunarız.