Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Doldurulması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden edinilen bilgiye göre;

Menşe ve Dolaşım belgelerinin aşağıda detayları verilen hanelerinin doldurulması hakkında ihracatçı firmalarca ihracat faturalarına gerekli bilgilerin eklenmesi ve/veya akreditif metinlerinin bir suretinin ibraz edilmesi kaydı ile;

1. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2022 tarihli ve 73409075 sayılı yazısında, Menşe Şahadetnamesi kullanılarak yapılan ihracat işlemlerinde, varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda söz konusu belgelerin alıcıya ilişkin kutucuğuna nihai varış ülkesinin, "Destination…..", "Notify:……" vb. ifadelerin kullanılarak ifade edilmesinin ihracatçı tarafından talep edilmesi halinde, sadece bir firma unvanına yer verilmek koşulu ile birden fazla adres bilgisinin yazılmasının mümkün olduğunun belirtildiği açıklanmıştır. Bu kapsamda, ihracatçı firmalardan gelen taleplerde mezkur şekilde yapılan ihracat işlemleri özelinde bir numaralı hane olan ve ihracatçı firma bilgilerinin yer aldığı kısımda da; "on behalf of:….", "by the name of:…." vb. ifadeler kullanılarak diğer bir firmaya ait unvan ve adres bilgilerinin girilip girilemeyeceği,

2. Menşe ve dolaşım belgelerinin ihracatçı firma bölümüne, ihracat faturalarında belirtmek suretiyle ihracatçı olan asıl firmanın tam unvan ve adresinin yanı sıra Türkiye'den başka bir firmanın adı, unvanı ve adresinin de yazılıp yazılamayacağı,

3. Menşe ve dolaşım belgelerinin mal tanımı ile ilgili hanelerine akreditif gereği alıcı adresi, ihraca konu ürünlerin varış yapacağı adres bilgileri, bazı ülkelerinin (Örn: Mısır) kendi iç mevzuatlarında kullandıkları bazı numara bilgileri, akreditife aracı olan yabancı banka unvan ve adresi, akreditif numaraları vb. bilgilerinin girilip girilemeyeceğihususlarında Ticaret Bakanlığının görüşüne başvurulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Mezkur konu başlıkları ile ilgili TOBB'dan ve Bakanlıktan alınan cevabi yazı için tıklayınız.