Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hakkında

21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nin” Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;

 "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına (EÇBS - Atık Yönetim Uygulaması) kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." hükmü gereğince motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması, gerek atık yağ toplama miktarlarının artırılması gerekse atık yağların gayri resmi yollarla akaryakıta karıştırılması veya enerji amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi noktasında önem arz etmektedir.

Bu sebeple Mezkur tesis/işletme 'lerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi (MOYDEN) alması gerekmektedir.

Diğer yandan 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinin (dd) bendinde yer alan "Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 13.620 Türk lirası (13.620 TL) idari para cezası verilir." hükmü kapsamında yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulanmaktadır.

Bahsi geçen konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya ulaşmak için tıklayınız.