Sigortacılık İşleri İle İlgili İşler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı ile, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5.maddesinin birinci fıkrasına göre; sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Anılan kanunu 21.maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği faaliyetlerinin ancak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınacak brokerlik ruhsatı ile yapılabileceği hükmünü amirdir. Yine bahsi geçen kanunun 23.maddesinin birinci fıkrasına göre, sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Birliğimizce tutulan Levhaya yazılı olması gerekmektedir.

Söz konusu hükümlere rağmen; Hazine ve Maliye Bakanlığına muhtelif tarihlerde intikal eden ihbarlarda;

 

-      Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.

-      QIC International Sigorta Brokerliği A.Ş. ve

-      Chubb European Group Sigorta Brokerlik Ltd.

 

Şirketlerinin yurt dışında veya Türkiye’de yerleşik sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanlarının birebir aynı veya çok benzeri unvanları ile şirket kurarak, bu şirketleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirdikleri ancak, herhangi bir ruhsat talebinde bulunmadan başka sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanları ile kurulup sicile tescil ilan ettirdikleri bu şirketler ile usulsüz kefalet sigortası poliçesi teminatı verdikleri, bu teminatları ise özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere verdikleri belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Bakanlıkça her üç şirketin kurucuları ve yetkilileri ile tespit edilecek diğer sorumluların, haklarında gerekli kovuşturmanın yapılması ve usulsüz faaliyetlerinin men edilmesini sağlamak üzere gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Ancak; Bakanlığa intikal eden yeni bilgiler çerçevesinde, yukarıda anılan şirketlerin özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere usulsüz ve geçersiz kefalet sigortası teminatı sağlamaya yetkili olduklarına dair yanıltıcı bilgi vermeye devam ettikleri anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla,

  1. Yukarıda anılan şirketlerin söz konusu faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli herhangi bir izne veya ruhsata sahip olmadıkları, dolayısıyla, sigortacılığa dair tüm faaliyetleri ile verdikleri kefalet sigortası teminatlarının herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.
  2. Bir kamu kurumu ihalesine katılabilmek için kefalet sigortası teminatı almak isteyen üyelerimiz, Bakanlığın https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri adresinde yer alan ve kefalet sigortası teminatı sağlayan sigortalı listesine ulaşılabilmektedir.
  3. Ancak, bu listede yer alan şirketler ile benzeri ticari unvana sahip olup, sigortacılık yapma yetkisine sahip olmayan şirketlerin mevcudiyeti ihtimaline karşı söz konusu listede bulunan şirketler ile doğrudan iletişim kurmanız gerekmektedir.
  4. Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren ve kefalet sigorta teminatları için aracılık yapabilecek sigorta acentelerine https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Levhaya-Kayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresindeki listelerden, sigorta brokerlerine ise, Sigorta Brokerleri Derneğinin https://www.sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adreslerinden ulaşabilirsiniz.
  5. Ancak yukarıda sigorta şirketleri için yapılan açıklama doğrultusunda, Levhaya kayıtlı sigorta acenteleri ile anılan derneğin listesinde yer alan brokerlik şirketleri ile benzeri unvana sahip yetkisiz acente ve brokerlerin mevcut olabileceği dikkate alınarak, yasal acente ya da brokerlik şirketleri ile iletişim kurulması gerekmektedir.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.