“BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI” GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen 09.02.2015 tarih ve 2558 sayılı yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02.02.2015 tarih ve 145.04 sayılı yazısında; Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 19.04.2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, yönetmelikle bitkisel yağların üretiminden bertarafa kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geçici depolanmasına, taşınmasına, bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulması, geçici depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esastan belirleme yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiş olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bitkisel atık yağların yönetiminin ülkemizde daha etkin ve günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından“Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın yayımlandığı bildirilmektedir. Taslağa Bakanlık internet sayfasından (http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/) “Mevzuat” başlığı altından “Taslaklar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu Taslak’a ilişkin görüş ve önerilerinizin aynı linkte yer alan görüş bildirme formuna işlenerek, en geç 19 Şubat 2015 Perşembe gününe kadar Odamız bso@bso.org.tr adresine gönderilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,