İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hakkında duyuru

Kamuoyunda Torba Kanun olarak anılan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.?

Mezkur Kanun 61. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici madde 57 hükmü gereğince Kanunun 11. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen ancak ticaret sicili müdürlüklerince yerine geitirlmemiş olan bildirim yükümlülüklerinin,

– 11.12.2014 tarihine kadar yerine getirilmesi halinde, kanuni süresinde yerine getirilmiş olacağı ve idari para cezası uygulanmayacağı
– Yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezalarının, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edileceği, ancak tahsil edilmiş tutarların red ve iade veya mahsup edilmeyeceğidüzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirleneceğine yer verilmiştir. Ayrıca mezkur kanun ile 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu’ nda yapılan değişikliklere ilişkin duyuru metni aşağıdaki gibidir: Anılan Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

1. Anonim ve limited şirketlerde, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarının hazırlanacak (esas sözleşmede hüküm bulunması koşuluyla) iç yönergenin tescil ve ilanını müteakip atanabileceği düzenlenmiştir.

2. Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin süre 01.07.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 3. Sermayelerini Kanunda öngörülen asgari tutara yükseltmeyen şirketlere 11.12.2014 tarihine kadar süre verilmiştir. Sermaye artırımını yapmadığı için kayıtları silinen şirketlere de aynı tarihe kadar sermaye artırımı için başvuru hakkı tanınmıştır. Üyelerimize önemle duyurulur.