KKDYP EKONOMİK YATIRIMLAR BAŞVURU SÜRESİ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) 26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır. Değişiklik tebliği 28.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Başvuru süresi ve şekli

          Proje başvuruları; Bakanlık tarafından yayımlan uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır. Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 110 gün (Son başvuru tarihi 12/02/2015) içerisinde elektronik ortamda www.tarim.gov.trinternet adresinden girişler yapılacaktır.

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

S.No Yatırım Konusu Hibeye Esas Proje Tutarı (TL)
1 Tohum ve yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımlar 3.000.000
2 Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 1.000.000
3 Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 3.000.000
4 Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 3.000.000
5 Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 2.000.000
6 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar 3.000.000
7 Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar 1.000.000
8 Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar 1.000.000
9 Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlar 3.000.000
10 Mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar 1.000.000
11 Kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar 1.000.000
12 Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar 1.500.000
13 Küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar 1.000.000

 Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

  1. Gerçek kişiler
  2. Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.