SIRBİSTAN YENİ ÖZELLEŞTİRME KANUNU

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 19.08.2014 tarihli ve 411/15978 sayılı yazıda

Belgrad Ticaret Müşavirliğimizden alman bir yazıya istinaden, Sırbistan’da yeni Özelleştirme Kanunu’nun 2 Ağustos 2014 tarihinde Sırbistan Parlamentosu’nda kabul edildiği, 13 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği ve kanuna göre, yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde Özelleştirme Ajansı tarafından ilgilenen firmaların beyanlarını sunmalarını teminen bir genel davet duyurusu yapılacağı ifade edilmektedir. Başka bir ifadeyle Sırbistan hükümeti, Sırbistan Devletine ait olan birçok şirketi özelleştirmek suretiyle özel sektöre devretme kararı almış ve bu hususta yabancı yatırımcılara kolaylık sağlanacağı dile getirilmiştir.

Bahse konu eposta mesajında devamla, anılan duyurunun 15 Ağustos 2014 tarihinde yapıldığı, duyuruya http://priv.rs/public-invitation adresinden ulaşılabildiği, ilgilenen firmaların ilgilendiklerine dair beyanlarını sunmalarını için son tarihin 15 Eylül 2014 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Söz konusu kanun ve kanuna dair özet sunum ile firma listesi Birliğimiz internet sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altında, Uluslararası İş İmkânları/ İhale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünde “Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” kısmında yer almaktadır.