Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.09.2014 tarih ve 17406 sayılı yazısında; 10.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28021 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında adi ortaklıklara Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi verilmemesi konusunda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi ve yeknesak bir uygulamaya geçilmesi için Birliğin girişimleri neticesinde, konunun anılan Bakanlık tarafından yeniden değerlendirilmesinin sağlandığı bildirilmiştir.

Buna göre, adi ortaklık adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak için Bölge Müdürlüklerine yapacakları başvurularda;

a) Adi ortaklığa taraf olan her bir gerçek veya tüzel kişilik için ayrı ayrı olarak ticaret sicil gazeteleri, b) Her bir gerçek veya tüzel kişilik için ayrı ayrı ticaret odalarından veya benzer meslek odalarından alınmış kayıt/faaliyet belgeleri, c) Ortaklara ait imza sirküleri ve bu kişilere ait adli sicil belgeleri ile, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” ve  “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğunun müteselsilen ortaklar arasında paylaşımını gösterir adi ortaklık sözleşmesinin ibrazı halinde Adi Ortaklık adı altında kurularak faaliyette bulunan işletmelere “Tehlike Madde Faaliyet Belgesi” düzenlenebileceğine dair karar alındığı bildirilmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

    Bilgi için:     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48