Ekspertiz Raporları

5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi ve 26. Maddesi gereğince, Üyelerin ve kurumların taleplerine istinaden ithalat/ihracat, üretim/tüketim, makine vb. konularda, tespite ve belgelere dayalı olarak her türlü ekspertiz raporlarının tanzim edilmesidir.

Ekspertiz Raporunun tanzim edilebilmesi için Üyelerimizin, Odamız üyesi olmayan şahıs veya tüzel kişiliklerin, kamu kurum ve kuruluşların Odamıza  ekspertiz konusunu da içerecek şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Odamızca hazırlanacak Ekspertiz Raporu bedeli 5000 TL'dir.

a-  Fiili Sarfiyat Belgesi

Tahsise tabi ürünlerin, belirli bir döneme ait tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla, talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren ekspertiz raporlarıdır.

 Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Fiili Tüketim Belgesi (Yeminli Mali Müşavir onaylı)


b-  Su İhtiyaç Belgesi

İşyerlerinde kuyu açma izni alınabilmesi için D.S.İ.’ne yapacakları müracaatta kullanılmak üzere fabrikaların su ihtiyaç miktarını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

 Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Yeni yapılacak fabrika için arsa tapusu
 3. Tesisin kurulması halinde tesiste yar alacak makine tesisat listesi ve çalışan sayısı
 4. Firma tarafından hesaplanmış su sarfiyatı miktarı.


c-  Dahilde işlem İzin Belgesi Kapama

       T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) müracaatlarında kullanılmak üzere, ihraç edilmesi planlanan mamullerle ilgili olarak kapasite raporundaki bilgilerin karşılayamadığı durumlarda mamulün bünyesinde kullanılması planlanan ham ve yardımcı malzeme cinsleri ile kullanım miktarlarını belirleyen D.İ.İ.B. taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere belge kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı malzemelerin, aynı belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporlarıdır.

 Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. D.İ.İ.B. fotokopisi
 3. D.İ.İ.B. kapsamında yapılan ithalatlara ait liste (Mali Müşavir ve Firma kaşe imzalı)
 4. D.İ.İ.B. kapsamında yapılan ihracatlara ait liste (Mali Müşavir ve Firma kaşe imzalı)
 5. Hammadde sarfiyat tablosu (Mali Müşavir ve Firma kaşe imzalı)
NOT: Firmanın Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ihracat taahhüt hesabının kapatılması sırasında ibraz edilmesi gereken ve Odamızca düzenlenen ekspertiz raporlarında, belge kapsamında ithal edilen malların yine belge kapsamında ihraç edilen mamüller bünyesinde kullanımına ilişkin tespitlerin doğru yapılabilmesi için; ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınması mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması esası benimsenmiştir.

Bu hususta Dahilde İşleme İzin Belgesi başvurusunda bulunan firmaların, ilgili belge kapsamındaki ihracatları hali hazırda devam ederken Odamıza başvuru yapmaları gerekmektedir. 


d-  Geçici İthalat Belgesi

 • Gümrük mevzuatı gereğince gümrük idarelerince düzenlenen izin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmesi talep edilen eşyalarla ilgili olarak geçici ithal nedeninin belirlenmesine yönelik hususlarla ilgili olarak düzenlenen
 • İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş eşyaların süresi içerisinde yurtdışı edilememesi durumunda ilgili gümrük müdürlüğüne yapılacak olan süre uzatımı talebinde kullanılmak üzere düzenlenen
 • İzin formları kapsamında geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici  ithaline esas olan işlemlerin (tamir edilme, işlem görme, montaj, yeni üründe girdi olarak kullanma vb.) sonuçlanmasına müteakip söz konusu işlemlerin yapıldığını belirten ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Geçici ithalata esas olan ve gümrük idarelerince düzenlenen İzin Formu fotokopisi
 3. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi
 4. İthalata ilişkin fatura fotokopisi
 5. İhracat  işlemine ilişkin fatura

e-  Geçici İhracat Belgesi

 • Gümrük mevzuatı gereğince yurt dışına tamir, kalibrasyon veya herhangi bir işlem görmek için geçici olarak ihraç edilecek olan eşyalar ile
 • Gümrük mevzuatı gereğince ithal edilmiş ancak istenilen evsafta olmaması veya bir başka nedenden dolayı mahrece iade edilecek olan eşyalara ilişkin olarak düzenlenen ekspertiz raporlarıdır.

 Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
 3. İthalata ilişkin fatura fotokopisi (İthal edilmiş bir eşya ise)
 4. İç piyasa alış fatura fotokopisi (iç piyasadan alınmış bir eşya ise)
 5. İhracat işlemine ilişkin fatura (Düzenlenmişse)