Ekspertiz Raporları

Sanayi ve Ticaret Servisi, aşağıda belirtilen konularda ekspertiz raporları hazırlar:

İhracat Teşvikleri ve İhracatla İlgili Diğer Konular İçin Düzenlenmiş Raporlar

 • Oda üyelerinin ihracat teşvikleri kapsamında ithal ettikleri maddelerin aynı belge kapsamında ihraç ettikleri ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporları
 • Oda üyelerinin, devlet kurumlarına teşvikler ile ilgili belge almak üzere yaptıkları müracaatlar sırasında gerekli olan ve ihracı planlanan ürünün birim miktarının imalatında, ithali düşünülen maddelerden ne kadar kullanılması gerektiğinin belgelenmesine yönelik ekspertiz raporları
 • Türkiye ile diğer ülkeler arasında imzalanan özel anlaşmalar ve Türk Eximbank kredisi kapsamında yapılan ihracatlarda, ihraç konusu ürünün imalatında kullanılan ithal girdilerin ve yerel muhteva oranının belirlenmesine yönelik ekspertiz raporları
 • İhracında kısıtlama veya tahsis olan ürünlerin firma işyerinde imal edilip edilemeyeceğini belirleyen ekspertiz raporları.
 • İhracatla ilgili olarak düzenlenen diğer raporlar

İthalat ve Gümrüklerle İlgili Konular İçin Düzenlenen Raporlar

 • Oda üyelerin imalat denemelerinde kullanılmak üzere veya daha önce ithal etmiş oldukları maddelerle ilgili olarak veya garanti kapsamında bedelsiz olarak ithal etmek istedikleri maddelere ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliği gereğince düzenlenen raporlar
 • Gümrük Kanunu’nun geçici kabul ile ilgili maddeleri gereğince düzenlenen ve geçici olarak yurda ithali söz konusu maddelerin ihraç konusu üründeki birim kullanım miktarının; tamirat amacıyla gelen makinenin tamirinin yapıldığının; Geçici Kabul İzin Belgesi kapsamındaki taahhütlerin yerine getirildiğinin belirlenmesi amacıyla ve geçici kabulle ilgili diğer mevzuat gereğince düzenlenen raporlar
 • Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek olan makine cihaz vb. için ilgili gümrük tebliği gereğince düzenlenen ekspertiz raporları Geçici olarak ithal edilmiş maddelerin süresi içerisinde yurtdışı edilememesi halinde, süre uzatımı talebine mesnet teşkil edecek ekspertiz raporları
 • İthali gerçekleştirilen fakat bozuk olması veya evsafına uymaması nedeniyle iade edilmek istenen maddelerin mahrece iadesine mesnet teşkil edecek ekspertiz raporları
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen makine, tesis veya cihazların ithali sırasında tahakkuk eden KDV’nin çözülmesi için ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne sunulmak üzere düzenlenen ve “makinenin montajının tamamlanarak çalışır hale geldiğini belirleyen” ekspertiz raporları
 • Gümrük idarelerinin muhtelif talepleri gereğince gümrük sahalarında veya gümrük idarelerinin göndermiş oldukları numuneler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen ekspertiz raporları

Bilirkişi Raporları

Gümrük Müdürlüklerinin talebi doğrultusunda “Kullanılmış Makine İthalatı” ile ilgili yaş tespiti incelemelerini yapar ve “Bilirkişi Raporunu” hazırlar.

Muhtelif Konularla İlgili Raporlar

 • Kamu ihalelerine katılmak isteyen Oda üyelerinin ihale konusu imalatı yapmaya yeterli olduklarını belgelemeye yönelik ekspertiz raporları
 • Oda üyelerinin imalatlarındaki fire oranlarını ve birim kullanım miktarlarını belirlemeye yönelik ekspertiz raporları.
 • Oda üyelerinin sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç (güncel) değerlerinin tesbitine yönelik ekspertiz raporları
 • Oda üyelerinin kuyu açma izni alabilmek için ilgili kuruluşa ibraz etmek üzere talep ettikleri Su İhtiyacı Tespitine yönelik ekspertiz raporları
 • Benzin ve mazota solvent ve madeni yağ katılmasının önlenmesine yönelik olarak, Oda üyelerinin Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne ibraz etmek üzere talep ettikleri ve imalat kayıtlarına göre “fiili solvent ve madeni yağ kullanım miktarını” belirleyen ekspertiz raporları
 • Tarife kontenjanları kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin firma bazında kotaların belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla, Oda üyelerinin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne ibraz etmek üzere talep ettikleri ve imalat kayıtlarına göre “tarife konusu ürünün fiili kullanım miktarını” belirleyen ekspertiz raporları
 • Yatırım Teşvik Belgeleri; İzin ve Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlandığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporları
 • Oda üyelerinin Yatırım Teşvik Belgesi almak üzere yaptıkları başvurular sırasında ilgili Müsteşarlığa sunmak üzere talep ettikleri ve mevcut tesis ile yatırım konusu makinelerin karşılaştırılmasına yönelik ekspertiz raporları
 • Sanayi servisi, ekspertiz çalışmaları yanında aşağıda belirtilen rutin belge ve araştırma çalışmaları ile danışmanlık hizmetlerini yerine getirir.

Rutin Belgeler, Araştırmalar, Danışmanlık Hizmetleri

 • Yatırım Teşvik Belgeleri, İzin ve Teşvik Belgelerinin süre uzatımı işlemleri KOBİ Teşvik Belgesi için Oda Onay Formu Düzenlenmesi ve onaylanması
 • Kamu kurumlarına verilen hizmetler için düzenlenen faturaların rayice (güncel fiyatlara) uygunluğunun araştırılması ve faturaların onayı
 • Oda üyelerine ithalat, ihracat, teşvik, gümrük vb. mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • Mahkemelerin, vergi müfettişi ve kontrolörlerinin veya diğer kamu kurumlarının bilgi talepleri gereğince muhtelif araştırmaların yapılması
 • Oda üyelerinin elektrik, su, doğalgaz, ulaşım vb. altyapı ihtiyaçları ve problemleri ile ilgili araştırmaların yapılması ve ilgili kurumlarla diyalogun sağlanması
 • İhracatçı Birlikleri ile bilgi alış-verişinde bulunularak ihracatı geciktirici uygulamalar konusunda gerekli uyarıların yapılması
 • Çeşitli konularda Oda üyelerini bilgilendirici toplantı ve panellerin düzenlenmesi, bilgi dosyaları ile bilgi notları oluşturularak Oda üyelerinin yararına sunulması