Kapasite Raporu

Sınaî üretim yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarının genellikle statik bilgileriyle üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan belgedir.

Ancak üretim sırasında kullanılan makineler kiralık ve sözleşme süresi 2 yıldan az ise kira sözleşmesi bitim süresi raporun geçerlilik süresini belirler. Makina kira sözleşme süresi kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu tesislere kapasite raporu düzenlenmez.

Bu kapsamda Kapasite Şubesi, Kapasite esasları kriterine göre görevlendirilen ekspertiz heyetiyle firma işyerinde tespit yapar ve kapasite raporu düzenler. Düzenlenen rapordan istenildiğinde onaylı kopya verir. Firmalar hakkında resmi kurumlar tarafından istenen kapasite raporu ve raporla ilgili bilgileri verir. Günün koşullarına uygun olmayan kapasite kriterlerini revize eder. Kriteri hiç olmayan konularda yeni kriter hazırlar.

Kapasite Raporunun Zorunluluğu

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu,
 • 5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 • O.B.B Muamelat Yönetmeliği (Madde 58)
 • İthalat ve ihracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

gereğince sınai işletmeler Sanayi Odalarına kayıt olmak ve kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

Kapasite Raporları;

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi,
 • müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğal gaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde,

gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Başvurusu

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Balıkesir Sanayi Odası’na üye olmak zorunludur. Kapasite raporu başvurusu, “Kapasite İstek Formu” doldurularak, istenen belgelerle Sanayi ve Ticaret Servisine yapılır. Kapasite istek formu Balıkesir Sanayi Odası’ndan veya aşağıdaki bağlantıdan bedelsiz temin edilebilir.

Kapasite Raporu Müracaatı İçin Gerekli Evraklar

 • Makina ve Techizat Fatura Fotokopisi veya örneği sunulan mali müşavir onaylı demirbaş listesi
 • Mali Müşavir Onaylı Demirbaş Listesi Örneği
 • Son 2 Aya Ait SGK Hizmet Dökümü
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Kira kontrat, (Bina veya Makineler Kiralık İse)
 • Maden sektöründe iştigal eden firmalara ait ocak ve işletme ruhsatı örneği
 • TSE-ISO 14000 , Emisyon İzin Belgesi, Deşarj İzin belgesi fotokopileri başvuruya eklenmelidir.
 • Kapasite Raporu ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

Kapasite Raporu Başvuru Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

İşyerinde mevcut makine ve tezgâhlardan sadece faturası olan veya Noterce tasdikli Resmi defterlere kayıtlı olanları yazınız. (Kiralık ve Leasingli olanlar KİRALIK bölümüne yazılacak.)

Makine veya tezgâhların cinslerine veya bulundukları atölyelere göre gruplandırılarak yazılması işyerindeki incelemeyi kolaylaştıracaktır.

Özellikle yenileme başvurularında makina ve tezgâhların hizmete giriş tarihlerini belirtmek önceki kapasite raporuna ilave edilecek makinaların kolayca tespitini sağlayacaktır.

Hammadde ihtiyaçlarını sıralarken ticari markalar değil tercihen endüstride ve piyasada kullanılan genel isimlerini belirtiniz.

Kapasite Raporunun Hazırlanma Süreci

Firma kapasite istek formlarını doldurarak müracaat ettikten sonra Kapasite Şubesince görevlendirilen ekspertiz heyeti firma işyerinde inceleme yapar. Bilgiler ve belgeler değerlendirilerek Balıkesir Sanayi Odası’nca hazırlanan kapasite raporu firmayla mutabakat sağlandıktan sonra T.O.B.B.’ ne onay için gönderilir. Onaydan dönen rapor Balıkesir Sanayi Odası’nda muhafaza edilir ve firmalar ilgili mercilere kapasite raporu ibraz etmek istedikleri zaman bu rapordan onaylı kopya alırlar.

Kapasite Raporu Başvuru Formu