Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi, ifade eder. Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

(1) a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil  Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması. c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

(2) Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi. b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması. c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

(3) Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik  yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

(4) Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

(5) İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.

(6) Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri  ürünler yerli malı kabul edilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmiş ve TOBB Yönetim Kurulunun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yerli Malı Tebliği ve Uygulama Esaslarına göre Yerli Malı Belgesinin TOBB ’ince hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup isteklilere verilmesi zorunludur Belgenin düzenlenmesi için yerli katkı oranının hesaplanması ve Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir Yerli Katkı Oranı Hesabı’nın mali yönden incelemesini yaparak resmi kayıtlara uygunluğunu onaylaması gerekmektedir. Yürürlüğe giren tebliğ ile, başvuru evraklarının hazırlanması zaman alacağından siz üyelerimizi mağduriyet yaşaması için, yerli malı belgesi müracaatında bulunacak üyelerimizin ekte sunulan belge ve dokümanları eksiksiz hazırlaması ve ihale tarihinden en az 10 iş günü önce başvurmasını rica ederiz.

Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler

 • 1 -  Yerli Malı Belgesi İçin Başvuru Dilekçesi - (Dilekçe İçin Tıklayınız)
 • 2 -  Taahhütname - (Taahhütname İçin Tıklayınız)
 • 3 -  Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler - (Ek-1 Katkı Oranı Hesap Cetveli İçin Tıklayınız)
 • 4 -  Sanayi Sicil Belgesi Sureti
 • 5 -  İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti
 • 6 - Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci,serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli malimüşavirin ruhsat suretleri
 • 7 -  Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş  kimlik kartı ve benzeri)
 • 8 -  Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
 • 9 - Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti
 • 10 - Maden Ruhsatı sureti
 • 11 - Ücret Dekontu
NOT: Yerli girdilerin menşeinin kontrolünün sağlandığını belgelemek amacıyla Yerli Malı Başvurusu esnasında “Yerli Girdi Hesaplaması” na dahil edilen ürünlerin, Sanayi Sicil Belgesinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir.

*DİKKAT:  01.01.2022 tarihinden itibaren Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belge başına 165,00.-TL onay ücreti alınmaya başlanmıştır. Belge bedeli olan 650 TL'nin ise Odamız hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir.

T.O.B.B

Hesap Numaraları

 Akbank  Bakanlıklar Şubesi

 TR 350004600153888000069072 

 Vakıflar Bankası Merkez Şubesi

 TR 210001500158007293586413 

 Halkbank  Çukurambar Ticari Şubesi

 TR 140001200131100016000038

 İş Bankası Akay Şubesi

 TR 100006400000142010785529 

 Ziraat Bankası Akay Şubesi

 TR 020001000760059943505032 

Balıkesir Sanayi Odası

Hesap Numaraları

 Ziraat Bankası

 TR330001002086372851815009

 VakıfBank

 TR450001500158007286529716

 Akbank

 TR790004600073888000126891

 İş Bankası

 TR930006400000121002191907

 Halkbank

 TR38000120092410002D100004