Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi, ifade eder. Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

(1) a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil  Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması. c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

(2) Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi. b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması. c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

(3) Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik  yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

(4) Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

(5) İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.

(6) Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri  ürünler yerli malı kabul edilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmiş ve TOBB Yönetim Kurulunun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yerli Malı Tebliği ve Uygulama Esaslarına göre Yerli Malı Belgesinin TOBB ’ince hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup isteklilere verilmesi zorunludur Belgenin düzenlenmesi için yerli katkı oranının hesaplanması ve Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir Yerli Katkı Oranı Hesabı’nın mali yönden incelemesini yaparak resmi kayıtlara uygunluğunu onaylaması gerekmektedir. Yürürlüğe giren tebliğ ile, başvuru evraklarının hazırlanması zaman alacağından siz üyelerimizi mağduriyet yaşaması için, yerli malı belgesi müracaatında bulunacak üyelerimizin ekte sunulan belge ve dokümanları eksiksiz hazırlaması ve ihale tarihinden en az 10 iş günü önce başvurmasını rica ederiz.

Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız

YERLİ MALI BELGESİ VERİ TABANI SORGU EKRANI


YERLİ MALI BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER 

Ön Koşul: Müracaat sahibi BSO üyesi olmalı ve ürünle ilgili geçerli Kapasite Raporu bulunmalıdır.

Aşağıda belirtilen belgelerin aslı üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış ve firma ıslak kaşeli olmalıdır:

1-    Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için Tıklayınız)

2-    Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname (Taahhütname için Tıklayınız)

3-    Yerli Malı Belgesi İçin Mali Verileri İnceleme İzni (İzin Dilekçesi İçin tıklayınız)

4-    Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Hesap Cetveli için Tıklayınız)

(Her sayfası firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı, Cetvelinin Ek 3D sayfasındaki SM/SMMM/YMM ait bilgiler doldurulmuş olmalıdır.)

Aşağıda belirtilen belgeler aslından çekilmiş fotokopi ve her sayfası firma ıslak kaşe ve imzalı olmalıdır.

5- Yerli Katkı Oranı Hesaplama Cetvelinde (3-A) yer alan hammaddelerden yerli girdilere ait;

   - Girdi sınai ürünse;

   a-)Yerli girdi doğrudan üreticiden satın alınıyorsa; üreticinin satış faturası ve üreticinin sanayi sicil belgesi veya yerli malı belgesi veya Sanayi Sicil Belgesinin temin edilemediği durumlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının    http://lonca.gov.tr/ web adresinden üretici firmanın sanayi sicil belgesinde yer alan ürünlerinin göründüğü ekran çıktısı  

   b-)Yerli girdi doğrudan üreticiden satın alınmıyorsa (tedarikçiden satın alınıyorsa); tedarikçinin kestiği satış faturası, üreticinin tedarikçiye kestiği satış faturası ve üreticinin sanayi sicil belgesi/yerli malı belgesi/Sanayi Sicil Belgesinin temin  edilemediği durumlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının http://lonca.gov.tr/ web adresinden üretici firmanın sanayi sicil belgesinde yer alan ürünlerinin göründüğü ekran çıktısı 

   - Girdi tarımsal ve hayvansal esaslı ise; girdiye ait müstahsil makbuzu 

     Belgelerin önüne aşağıdaki gibi bir tablo eklenmesi, belgelerin eşleştirilerek ekine konması ve belgelerin üzerine Ek.3-A daki sıra numarasının yazılması gerekmektedir. 

Girdinin Yerli Malı Oranı Hesaplama Cetvelindeki sıra numarası

Girdinin temin yeri

Üreticinin adı

Üreticinin fatura tarih ve no

Tedarikçinin adı

Tedarikçinin fatura tarih ve no

Üretici

Tedarikçi

1

X

 

……….

………..

 

 

2

 

X

……….

………..

……….

………..

3

X

 

……….

………..

 

 

….

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

Not 1: Tedarikçinin kestiği faturada ürün isminin önüne yerli bir üreticinin ünvanı (markası) yazılı ise ilk üreticinin araştırılmasına ve üreticinin satış faturasına gerek yoktur, tedarikçi faturası ve üreticinin sanayi sicil belgesi/yerli malı belgesi/http://lonca.gov.tr/ web adresinden üretici firmanın sanayi sicil belgesinde yer alan ürünlerinin göründüğü ekran çıktısı yeterlidir. 

Not 2: Yerli olduğu bilinen ancak kanıt belgeleri sunulamayan tüm girdiler ithal kabul edilecektir.

Not 3: Sunulan faturaların son üç aylık geçici vergi dönemi içerisinde düzenlenmiş olması tarafımızca önerilmektedir. Aksi taktirde “güncel olmayan faturalar” yerli katkı oranı aleyhinde etkili olmaktadır.

6- Yerli Katkı Oranı Hesaplama Cetvelinde (3-A) yer alan hammaddelerden ithal girdilere ait

- İthal girdi doğrudan ithal ediliyorsa satıcının satış faturası 

- İthal girdi doğrudan ithal edilmiyorsa (tedarikçiden satın alınıyorsa) satıcının faturası (Döviz veya TL bazlı)

Belgelerin üzerine Ek.3-A daki sıra numarasının yazılması gerekmektedir.  

Not 1: Son üç aylık geçici vergi döneminden önce kesilen ithal girdi faturalarının olması durumunda son üç aylık geçici vergi dönemindeki ortalama döviz kurunun esas alınarak hesaplamanın yapılması gerekmektedir.

Not 2: İthal girdi faturasının TL bazlı olması durumunda; fatura tarihindeki döviz satış kuru ile döviz değerinin bulunması, yerli katkı oranı hesaplama cetvelinde ise son üç aylık geçici vergi dönemindeki ortalama döviz kurunun esas alınarak hesaplamanın yapılması gerekmektedir.

Not 3: Yerli olduğu bilinen ancak kanıt belgeleri sunulamayan tüm yerli girdiler için fatura tarihindeki döviz satış kuru ile döviz değerinin bulunması, yerli katkı oranı hesaplama cetvelinde ise son üç aylık geçici vergi dönemindeki ortalama döviz kurunun esas alınarak hesaplamanın yapılması gerekmektedir.

7-    Mali Müşavir ruhsat sureti ve ayrıntılı faaliyet belgesi

(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti)

Ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır.

Asılları getirilmediği durumlarda noter onaylı suretleri istenir:

8-İşçilik (3-B) için sunulan değerler ve kanıt belgeleri;

- Yerli malı belgesine konu olan ürününü işçilik değeri entegre yönetim programından alınan işçilik değeri ise programdan alınan SMMM/YMM onaylı ve firma imzalı kaşeli çıktı,

- Entegre yönetim programı kullanılmıyor ise, yerli malı belgesine konu ürünün üretim süresinden yola çıkarak yapılan detaylı hesaplamanın gösterildiği SMMM/YMM onaylı ve firma imzalı kaşeli çıktı.

9- Genel Giderler (3-C) için sunulan değerler ve kanıt belgeleri;

- Yerli malı belgesine konu olan ürünün genel gider değeri entegre yönetim programından alınan genel gider değeri ise programdan alınan SMMM/YMM onaylı ve firma imzalı kaşeli çıktı,

- Entegre yönetim programı kullanılmıyor ise, yerli malı belgesine konu ürünün üretim süresinden yola çıkarak yapılan detaylı hesaplamanın gösterildiği SMMM/YMM onaylı ve firma imzalı kaşeli çıktı.

Not: Genel gider cinslerinin kabul edilen gider cinslerinden olmasına dikkat edilmelidir.

-Genel Giderlere dahil olan yerli giderler: Amortisman/bakım onarım giderleri, kira giderleri, işletme malzemesine ilişkin giderler, elektrik/su giderleri, genel giderlerin üretimle ilgili olan kısımları, vb.

-Genel Giderlere dahil olan ithal giderler: Doğalgaz giderleri, yurt dışından temin edilen Lisans, Patent, Royalty,vb giderler, Yurt dışından alınan danışmanlık hizmetleri, vb.)

-Genel giderlere dahil olmayan giderler: Satış, pazarlama, satış sonrası destek ve garanti giderleri ile faiz ve finansman giderleri, genel giderlerin üretimle ilgili olmayan kısımları, vb.

10-    Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri

11-  Sanayi Sicil Belgesi (Kapasite Raporu ile aynı adresi içermeli ve geçerli vizesi bulunmalıdır)

12-  Marka Tescil Belgesi (Düzenlenecek Yerli Malı Belgesinde marka ismi de yazılması isteniyorsa)

13-  Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi (Gıda Firmaları İçin)

14-  Maden Ruhsatı (Maden Firmaları İçin)

15-  Ücret Dekontu

*DİKKAT:  Odamıza yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belge başına 900,00.-TL onay ücreti alınmaktadır. Belge bedeli olan 2500 TL'nin ise Odamız hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir.

T.O.B.B

Hesap Numaraları

 Akbank  Bakanlıklar Şubesi

 TR 350004600153888000069072 

 Vakıflar Bankası Merkez Şubesi

 TR 210001500158007293586413 

 Halkbank  Çukurambar Ticari Şubesi

 TR 140001200131100016000038

 İş Bankası Akay Şubesi

 TR 100006400000142010785529 

 Ziraat Bankası Akay Şubesi

 TR 020001000760059943505032 

Balıkesir Sanayi Odası

Hesap Numaraları

 Ziraat Bankası

 TR330001002086372851815009

 VakıfBank

 TR450001500158007286529716

 Akbank

 TR790004600073888000126891

 İş Bankası

 TR930006400000121002191907

 Halkbank

 TR38000120092410002D100004