Fatura Onayları

Odamız aşağıdaki fatura tasdik hizmetlerini sunmaktadır.

Devlet inşaat işlerinde kullanılan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mal ve hizmetlerle ilgili olarak düzenlenen faturalara tarihleri itibariyle rayice uygunluk tasdik işlemlerini yapmaktır.

Bunun için;
  • Müteahhit, taşeron ya da bunlara mal satanlarca odaya bir dilekçe
  • Fatura aslı ve birer fotokopisi,
  • Gerekirse faturadaki malı tanıtacak katalog, proje, resim, çizim gibi açıklayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir

Devlet memurları, emekliler, SSK çalışanları ve bakmakla hükümlü oldukları kişilere ait tedavi faturaları rayice uygunluk açısından tasdik etmek. Bu tasdik işlemi esnasında Odamız sınırları içerisinde yer alan firmaların faturaları onaylanır. Söz konusu faturalara bilirkişi veya piyasa araştırması yaptırıldıktan sonra onay işlemi tamamlanmaktadır. Bu hizmet karşılığında ücret tahsil edilir.