İhracat Belgelerinin Onayları

İhracat evraklarının onaylanmasında hizmeti talep eden firmanın oda üyemiz olması göz önüne alınır.

Odamız üyesi olmayan ve Balıkesir il sınırları dışında yer alan bir odaya kayıtlı firmanın talebi ise, firmanın bağlı bulunduğu odadan getireceği oda sicil suretine bağlıdır. Bu belgenin de işlemin yapıldığı tarihli olması gerekmektedir.

Firmaların ihracat evraklarının onaylanması esnasında, firmalardan dilekçe talep edilmektedir. Gerek görülmesi halinde ayrıca ihracata konu olan mal ile ilgili belgelerde istenebilmektedir.

Üyelerin ihracatla ilgili Menşe şahadetnamesi, Form A, ATR ve EUR.1 Dolaşım Sertifikaları gibi dolaşım belgeleri eletronik olarak tasdik edilir.  Her ihracat işleminde fatura onayı istenmese dahi, Odanın kendi kayıtları için faturanın fotokopisi istenir. ATR Belgesinin tasdikinde eşyanın menşeine ilişkin bir taahhütname alınır.

Belgelerin satış sürecinden başlayarak oanay sürecine kadar olan tüm işlemler www.medos.tobb.org.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.  Sisteme ihracatçı firmalar ve gümrük müşavirleri bünyesinde menşe ve dolaşım belgeleri sürecini yönetecek önceden tanımlı üyeler giriş yapabilir. Bu bölüme giriş için e-imza ve sisteme giriş yapmaya çalıştığınız IP adresinizin TOBB tanımlı IP havuzunda tanımlı olması gereklidir. 

ATR Dolaşım Belgesi

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan sanayi ürünleri ya da işlenmiş tarım ürünleri ihracatında gümrük indirimi veya muafiyetinden faydalanmak için doldurulur. Bu ülkeler; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, İrlanda ve Danimarka’dır.

ATR Dolaşım Belgesinin düzenlenebilmesi için ihraç eşyasının Serbest Dolaşımda bulunması gerekir. Serbest Dolaşımdaki Eşya; Türkiye veya Topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye yada Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

İşlenmiş Tarım Ürünleri, Tarife cetvelinde yanlarında (+TAR) ibaresi bulunan mallar olarak belirlenmiştir.

EUR. 1 Dolaşım Sertifikası:

EFTA ülkeleri olan, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan İsrail, Macaristan, Romanya Bulgaristan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya, Slovenya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri ile yapılan karşılıklı ticarette gümrük indirim veya muafiyetinden yararlanmak için doldurulur. EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenebilmesi için eşyanın 18 Ocak 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Menşe Yönetmeliği ve ilgili ülkelerle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları protokollerinde yer alan hususlara göre ya Türk menşeli olması ya da belirtilen kurallar çerçevesinde Türk Menşei kazanmış olması gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerine Tarım ürünleri ihracatında, eğer mal Türk menşeli ise yine EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Tarım ürünleri Tarife cetvelinde yanlarında (T) ibaresi bulunan mallardır.

FORM A (Özel Menşe-i Şahadetnamesi):

Genel preferanslar sistemine dahil Japonya, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna’ya yapılacak Türk menşeli malların ihracatında bu ülkelerin uyguladığı gümrük indirimi/muafiyetinden yararlanabilmek için doldurulan bir belgedir.

ATR Dolaşım Sertifikalarının Yanlışlık, unutulma veya ihmal veya İthalatçı gümrük idaresi tarafından teknik nedenler gerekçe gösterilerek kabul edilmemesi, sonucunda fiili ihracattan sonra düzenlenmesi
Firmanın ATR Belgesini yeniden düzenlenmesini gerekçe ile gösteren bir dilekçesi

EURO.1 Dolaşım Sertifikalarının Yanlışlık, unutulma veya ihmal sonucunda fiili ihracattan sonra düzenlenmesi:
Firmanın Odaya hitaben gerekçeli dilekçesi
İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ve ekleri (fatura, çeki listesi)

EURO.1 Dolaşım Sertifikasının Çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi durumunda, belgenin ikinci nüshasının düzenlenmesi: 
Firmanın Odaya hitaben gerekçeli dilekçesi

MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir belgedir.

Gümrük işlemleri, ülkeler arasında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre yapılmakta olduğundan, örneğin malın gönderildiği ülkede tercihli gümrük rejiminden yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir.

İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından düzenlenir; ihracatçı firmanın üyesi bulunduğu Sanayi veya Ticaret Odası ve bazı ülkeler için ayrıca ithalatçı ülkenin konsoloslukları tarafından onaylanır.

Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üretilen tarım ürünleri, o ülkede doğan ve yetişen canlı hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler, o ülkede tutulan veya avlanan av hayvanları ile balıklar, o ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli gemilerle çıkarılan balık ve diğer ürünler ile bu ürünlerden bu fabrika gemilerde elde edilen eşya, kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da toprak altından, münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkarılan maddeler, imal işleminden veya kullanım kalıntılarından elde edilen artıklar, yukarıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olursa olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eşya, anılan ülke menşeli sayılır.

Eşyanın başka bir ülkede gördüğü değişiklikler ve işlem dolayısıyla o ülke menşeli sayılabilmesi için, bu değişiklik ve işlemler sonunda kıymetinin yüzde yüz oranında artmış bulunması veya tarife pozisyonlarının değişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik sayılabilecek önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutulması gereklidir.