Kalite ve Hizmet Politikalarımız

KALİTE VE HİZMET POLİTİKAMIZ

Balıkesir Sanayi Odası, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye taleplerini ve beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar.

Öncelikle topluma ve üyelerimize yönelik verdiğimiz hizmetlerde, ekonomik ve sosyal ilişkilerden doğacak muhtemel problemleri düzeltmek, üyelerimizin menfaatlerini gözetmek, sınaî-ticari potansiyelini arttırmak amacıyla daha etkin ve hızlı çalışmaktır.

Üyelerinin memnuniyetini ön planda tutan Balıkesir Sanayi Odamız, üyelerinden gelen yeni istek ve dilekleri de dikkate alarak, günün ekonomik, sosyal koşullarına uygun ekipmanı bulundurarak sistemi ön plana çıkarmak, personelinin toplam kalite bilincini geliştirerek, aksaklıkları düzeltmek ve doğan taleplerle ilgili üyelerimize ve personelimize yönelik eğitimler düzenleyerek, sürekli gelişimini sağlamaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kurumumuzun, üyelerimizin ve tüm paydaşlarımızın güvenini kazanmak ve imajını korumak, sunulan hizmetlerin devamlılığını ve bilgiye kolay ulaşımı sağlamak amacıyla;

  • Bilginin gizlilik, güvenlik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,
  • Bilgi güvenliğine ilişkin tüm yasal şartlara ve sözleşmelere uymak,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini standart gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek
  • Gelişen teknolojiyi takip ederek ihtiyaç duyulan altyapıyı sağlamak .

HABERLEŞME POLİTİKASI

Balıkesir sanayisine yüksek katkı vermek için üyelerimiz ile iletişimde sürekliliği sağlamak, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkânları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmak, güncel bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamak Balıkesir Sanayi Odası’nın Haberleşme Politikasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Balıkesir Sanayi Odası, çağımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağını planlamayı, ilgili yasa ve kurallara uygun şekilde dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, ihtiyaçlara göre organizasyon yapısının etkinliğini sürekli gözden geçirmeyi, eğiterek kariyer gelişimlerini hızlandırmayı, mutlu çalışan profili yaratarak personel devir hızını azaltmayı, çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almayı, iletişimin artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemeyi ve kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi benimsemiştir.

MALİ POLİTİKAMIZ

BSO üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Mali Politikamız, oda meclisi tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak harcamalarda bulunmak, oda mali kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda efektif olarak kullanmak, finansal risklere karşı hazırlıklı olmak ve oda finansal varlıklarının artışında sürekliliği sağlamaktır.

ÜYE MEMNUNİYET SİSTEMİ POLİTİKASI

Balıkesir Sanayi Odası olarak; üye şikayetlerini gizlilik prensibi dahilinde en kısa sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı, her şikayeti çözümleyerek üye memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi, üye şikayetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini, üyelerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir iletişim yolu sağlamayı, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve proaktif yaklaşımla tekrarlanmadan önlemeyi ve yürürlükte olan yasal yükümlülüklere ve diğer şartlara uymayı, taahhüt ediyoruz.