Üyelik Avantajları

Balıkesir Sanayi Odası Üyeliğinin Avantajları

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Balıkesir Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Balıkesir Sanayi Odası Üyeleri Odamızın Web sayfalarında Hizmetler kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler:

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma, Odamız yayınlarından faydalanma,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb. suret onayları,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • Yatırım Teşvik Belgeleri taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması, süre uzayım ve tamamlama ekspertizi işlemleri,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı,
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Üyelere Kimlik Kartı
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkânı,
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi

Yüksek Düzeyde Vergi Veren Firmalar

Ekonomide ağırlığı tartışılmaz olan özel sektörün, vergilerini düzenli olarak ödemesinin devlet gelirlerini arttırarak bütçe açıklarının giderilmesine, enflasyon, işsizlik ve sosyal güvenlik gibi ekonomik sorunların çözümlenmesine sağlayacağı katkı bilinen bir gerçektir.

Bu anlayış içerisindeki Balıkesir Sanayi Odası’nca sürdürülen geleneksel çalışmalardan olan ve 1981 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yüksek düzeyde vergi ödeyen BSO üyelerinin ödüllendirildiği “Odamız Ödül Töreni ” çalışmaları, hem yüksek düzeyde vergi veren üyeleri ödüllendirmeyi hem de vergi verilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ödül almaya hak kazanan üyelere çeşitli hediyeler takdim edilmektedir.


Başarılı İhracatçılar

Dış satım ve döviz kazandırıcı işlemlerde başarılı bulunan üyeler, her sene tespit edilen kriterler çerçevesinde belirlenerek ödüllendirilir.

Resen ödüllendirme yapılmadığından, çeşitli vasıtalarla duyurulan müracaat tarihleri içinde üyelerin dosyalarını odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenen belgeler firma faaliyetlerine göre değişiklik gösterdiğinden, ilgilenen üyeler odamızdan bilgi alabilirler.


Oda Kimlik Kartı

Oda üyesi gerçek kişi firma sahipleri ile tüzel kişiliğe sahip firmaların kurucu ortakları ile, yönetim kurulu üyelerine Balıkesir Sanayi Odası üye kimlik kartı düzenlenmektedir.

Oda üye kimlik kartına münacatta bulunan kişinin başvurusunu bir dilekçe, kimlik fotokopisi ve vesikalık bir fotoğraf ile yapması gerekmektedir.

Bu hizmet karşılığında oda tarafından bir ücret tahsil edilir.

Kimlik Belgesi Bilgi Formu

Adı:
Soyadı:
Ticaret Sicil No:
Oda Sicil No:
Ticaret Unvanı:
Firmadaki Görevi:
Firma Adresi:
T.C. Kimlik No:
Kan Grubu:


NOT:

Sanayici Kimlik Kartı, Oda üyesi ferdi firmaların sahipleri ile tüzel kişiliğe haiz firmaların kurucu ortakları ve Yönetim Kurulu üyeleri adına düzenlenebilmektedir.

Lütfen bu form ile birlikte imza sirküleri ve 1 fotoğrafı da Odamıza teslim ediniz.