Sanayici Tanımı

01.06.2004 sayılı, 25479 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanununun 5. Maddesinde;

“Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığının 01 Kasım 2005 tarih ve 7945 sayılı yazılarında, sanayi işletmelerinin Sanayi Odalarına kayıt esnasında işletmeden 1 yıl içinde işçi sayısını 10 işçiye çıkarılacağına dair taahhütname alınarak kayıt olmalarına imkan tanınmasının uygun olacağı bildirilmiştir.