Yükümlülükler

Aidat Ödeme Yükümlülüğü
Odamıza kayıtlı üyelerimizin odamıza ödemekle yükümlü oldukları ödemeler Kayıt Ücreti: Üyenin Odaya Kaydı sırasında ödemekle yükümlü olduğu ücrete denir. Yıllık Aidat: Üyenin Her Yıl kayıt olduğu derecesine göre ödemekle yükümlü olduğu aidattır. 5174 Sayılı Kanun gereğince, Balıkesir Sanayi Odası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Yıllık Aidat
Balıkesir Sanayi Odası üyeleri kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

KAYIT ÜCRETİ
Yeni kayıt edilen üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Ayrıca yıllık aidat alınmaz. Münfesih üyelerden, münfesih duruma girdiği yıl hariç yıllık ve munzam aidat tahsil edilmez.

Munzam Aidat
Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki Gelir Vergisi'ne; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi'ne matrah teşkil eden ticari ve sınaî faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç toplamı üzerinden binde beş (%0,5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler. Not: Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5’nci maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilânçonun verilmemesi ve Vergi Dairesi'nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilânçolarını Balıkesir Sanayi Odası'na elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler. Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç x %0,5 (Binde beş) Munzam aidat tavanı aidatın 20 katıdır. Bu tavan 2014 yılında 10.710 TL dır. Yıllık Aidat ve Munzam aidatlar her yılın Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Bu Müddetler içinde ödenmeyen aidatlar için 6283 sayılı kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.

Durum Değişikliklerini Bildirme Mükellefiyeti
5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca "Odaya kaydolunan sanayicinin durumlarında meydana gelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir." Bu nedenle Üyelerimizin adres, ana sözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres ve telefon değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamızda sorunlar yaşanmaktadır.

Para Cezası ve İcra Takibi
Zamanında ödeme yapmayan Balıkesir Sanayi Odası üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu'nda belirlenen gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.

Ödeme Yapılacak Yerler
Üyelerimiz ödemelerini Balıkesir Sanayi Odası merkez binası ve Ayvalık irtibat bürolarımızda ödeme yapabilecekleri gibi,

BALIKESİR SANAYİ ODASI BANKA HESAP NUMARALARI
T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şube
37285181-5001

T. Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi
2003774

T. İş Bankası Balıkesir Şubesi
2191907

Akbank T.A.Ş. Balıkesir Şubesi
0126891-1

T. Halk Bankası Balıkesir Şubesi
2D100004

Balıkesir Merkez şubesindeki banka hesap numaralarımıza masraf ödemeden yatırılabilir.